Privacy Policy

Privacy

OVER ONS PRIVACYBELEID

Merinoos geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom
uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze
dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw
gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de
website en de daarop ontsloten dienstverlening van Merinoos. Dit privacybeleid
beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens
voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens
eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke
wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen
en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte
persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact
opnemen met ons.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde
gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken
uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in
het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is
dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze
privacyverklaring genoemde doelen:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie
en telefonisch

Locatiegegevens

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites
heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bankrekeningnummer

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens
verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij
gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze
webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw
naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening-
of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich
het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te
delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van
uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens
niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw
pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van dediensten van PostNL
voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw
naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze
gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval
dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze
partijen ter beschikking.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze
dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van deverwerking altijd direct
verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet
voor(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze
gegevens om – anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te
nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met
derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen.Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden
op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke
verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website
worden verwerkt met het doel onze dienst verleningverder te verbeteren. Deze
gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

 Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit
betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer
van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij
dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te
bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn
loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel
en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken
deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de
website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende
wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet
toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google
diensten. Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen
gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze verklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te
wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het
nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde
gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail
op de hoogte.

Scroll naar boven